บทความใน Blog นี้ เป็นบทความที่รวบรวมมาจากสาขาวิทยบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จาก Website ต่าง ๆ และจัดทำขึ้นเอง เพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้า(ต้องขออภัยที่ไม่ได้ขออนุญาตผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ในการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ) คำบรรยายของอาจารย์ทุกท่านอาจจะมีข้อหรือคำผิดพลาด อันเนื่องมาจากการพิมพ์และการตีความของผู้พิมพ์และผู้เรียบเรียงได้ ขอให้ผู้ศึกษาโปรดใช้วิจารณญาณ ขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่าน พร้อมอาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบความรู้และคุณธรรมให้แก่ลูกศิษย์ด้วยความเมตตา

28 เมษายน 2555

ทัศนศึกษา @ สัมมนา ที่ไหนดี



     แจ้งให้เพื่อน ๆ ทราบ  ตอนนี้เรามีงบประมาณรายหัวๆ ละ 3,000.- บาท  (เงินฟรี...  ปล..มาจากเงินค่าเทอมเราเอง  หุๆๆ)   ใช้จ่ายในการทัศนศึกษาหรือสัมมนา 
         จึงอยากให้เพื่อนๆ แสดงความคิดเห็นว่า.... 
     1. เราจะ ไปทัศนศึกษาหรือไม่
    2. ถ้าไป....จะไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
    3. ถ้าในประเทศ.... ไปที่ไหนภาคไหน  พร้อมโปรแกรม
    4. ถ้าต่างประเทศ....ไปประเทศอะไร  พร้อมโปรแกรม
    5. ไปประมาณเดือนอะไร  วันที่เท่าไหร่
 อย่าลืม....เรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ  ว่าจะดำเนินการอย่างไร
แสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างครับ  
               ปล.ไม่มีขีดจำกัด  เต็มที่เลยครับบบบ

_________________________________________________

โปรแกรมนำเสนอจากพี่วีรยา


โปรแกรมที่ 1

 ช่องเม็ก - ปากเซ - คอนพะเพ็ง - ตาดฟาน - ตาดผาส้วม
2 วัน 1 คืน


วันแรก  อำนาจเจริญ-ช่องเม็ก-ปากเซ-คอนพะเพ็ง-ปากเซ  (B/L/D)
04.30 น.         เจ้าหน้าที่สหชัยทัวร์รอต้อนรับคณะท่านผู้มีเกียรติ
           ณ จุดนัดพบใน จ.อำนาจเจริญ
06.30 น.         ออกเดินทางสู่  จ.อุบลราชธานี
07.30 น.         รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ภัตตาคาร 
08.30 น.         ออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก
09.30 น.         ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านช่องเม็ก-วังเต่า  
          แล้วเดินทางสู่คอนพะเพ็ง
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น.  นำท่านสัมผัสน้ำตกคอนพะเพ็งหรือไนแองการ่าแห่งเอเชีย
          ซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง  
          ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของกระแสน้ำที่กระทบ
          แก่งหินน้อยใหญ่จนเกิดละอองไอน้ำ ปกคลุมไปทั่ว
          บริเวณในช่วงฤดูแล้ง จะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดในการไปชม
          น้ำตกแห่งนี้   
15.30 น.        เดินทางกลับเข้าเมืองปากเซ
17.30 น.        เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก  ระดับ 3 ดาว
18.30 น.        รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ภัตตาคาร
วันที่สอง    ตลาดเช้า-ตาดฟาน-ตาดผาส้วม-อุทยานบาเจียง-หมู่บ้านชน
       เผ่า-ช่องเม็ก(B/L/-)
07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า (4)  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น.         ชมตลาดเช้าดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของปากเซ 
          ชมและเลือกซื้อสินค้าของฝากราคาถูก  มากมาย 
          อาทิ เครื่องเงิน ผ้าทอ ผ้าไหม งานฝีมือพื้นเมืองนานา
          ชนิด ตลอดจนสินค้าจากจีนและเวียดนาม
09.00 น.        ออกเดินทางสู่เมืองปากซ่อง  ชมทิวทัศน์ของไร่ชา กาแฟ
          ตลอดสองข้างทาง
09.40 น.  ชมตาดฟาน ชมสายน้ำตกคู่ไหลตกจากหน้าผาสูงประมาณ
          120 เมตร  ในเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว
10.45 น.  ชมตาดผาส้วม  บนที่ราบสูงโบลาเวนแห่งลาวใต้ 
          (Bolaven Plateau) แล้วนำท่านสู่อุทยานบา
          เจียง  ชม หมู่บ้านชนเผ่า  มีการจำลองวิถีชีวิตและ
          ลักษณะที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่าง ๆ ในลาวและแวดล้อม
          ไปด้วยธรรมชาติและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (5)ร้านอาหารในตาด
          ผาส้วม  บริเวณอุทยานบาเจียง
13.00 น.  ออกเดินทางสู่ด่านวังเต่า
15.30 น.  เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดอากร ณ ร้านดิวตี้ฟรี
          ในระหว่างรอขั้นตอน
          พิธีการตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่ ด่านช่องเม็ก
16.00 น.  ออกเดินทางสู่ จ.อำนาจเจริญ
18.00 น.  ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

**รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของคณะเป็นสำคัญ
   อัตราค่าบริการ      


จำนวน
60-80 ท่าน

ราคา

3,800.-


  



พิเศษ      30 ท่านแถม 1 ท่าน

ราคานี้รวม   Ü ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศและค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวลาว
        Ü ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง              
                              Ü บริการน้ำดื่ม-ผ้าเย็น
        Ü ค่าไกด์ท้องถิ่นนนำเที่ยว
        Ü ค่าบัตรผ่านแดน
 Ü ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามระบุ
      Ü ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
        Ü ค่าโรงแรมที่พัก       
                              Ü ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
        Ü เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

ราคานี้ไม่รวม ý ค่ามินิบาร์                           ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือรายการ
ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%  ý ค่าทิปไกด์ คนขับรถ  สต๊าฟ (ตามอัธยาศัย)      ý ค่าอาหารเพิ่มเติม เครื่องดื่มน้ำอัดลม แอลกอฮอล์

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง    พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง หรือบัตรผ่านแดน         
                                        ผู้ใหญ่    Œ สำเนาบัตรประชาชน       2       แผ่น
                                        เด็ก     Œ สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 2     แผ่น      
                                                                  รูปถ่าย ขนาด 1”          = 2          ใบ 
เงื่อนไขการชำระเงิน             ชำระเงินมัดจำ 50% ก่อนการเดินทาง 30 วัน
                                               ชำระเงินส่วนที่เหลือ 50% ก่อนการเดินทาง 15 วัน
เงื่อนไขการเดินทาง
** เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่าย จึงขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินกรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน  หรือมีการยกเลิกไม่เข้าร่วมรายการใด ๆ ก็ตามในโปรแกรม
** ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจาก สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้  ทั้งนี้จะยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของคณะนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ   
** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท


............................................................................................................................................................................

 โปรแกรมที่สอง                           



ช่องเม็ก~ปากเซ~ปราสาทหินวัดพู~หลี่ผี~คอนพะเพ็ง

ตาดผาส้วม~ตาดเยือง~ตาดฟาน


3 วัน 2 คืน


 
วันแรก       อำนาจเจริญ-ปากเซ-ปราสาทหินวัดพู-ปากเซ    (B/L/D)
05.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ แล้วออกเดินทางจาก จ.มุกดาหาร
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า (1) ที่ จ.อุบลราชธานี
08.30 น.     ออกเดินทางสู่ ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร
10.00 น.     ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านช่องเม็ก-วังเต่า “เปิดประตูสู่เมือง ลาวตอนใต้
                  ขณะรอตรวจเอกสารผ่านแดน ท่านสามารถเที่ยวชมบรรยากาศ
                  รอบๆด่านช่องเม็ก และ ด่านวังเต่า หรือแลกเงินสกุลกีบตามอัธยาศัย
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ภัตตาคารในเมืองปากเซ
13.00 น.   ออกเดินทางไปเมืองจำปาสัก นำท่านเที่ยวชมปราสาทหินวัดพู ซึ่งเป็นเทวสถาน
                ขอมโบราณ และเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของลาว ตั้งอยู่ริมหน้าผาภูศิวลึงค์ เป็นศิลปะ  
                แบบนครวัด มีลวดลายแกะสลักที่งดงาม
19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ภัตตาคารในเมืองปากเซ
20.00 น.   เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2   หลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง  (B/L/D)
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น.  ออกเดินทางสู่  ท่าเรือบ้านนากะสัง นั่งเรือหางยาวลัดเลาะเกาะดอนต่างๆ ไปยังที่
               ตั้งของ“น้ำตกหลี่ผี”บนเกาะดอนคอน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และ ชม ซากหัวรถจักรไอน้ำ และ สะพานรถไฟ ของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส ชมความงามของน้ำตกที่ไหลลดเลี้ยวไปตามช่องโตรกต่างระดับทำให้เกิดธารน้ำตกที่สวยงามน่าอัศจรรย์
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (5)  ณ ร้านอาหาร  บริการเมนูอาหารปลาสด ๆ
                จากแม่น้ำโขง
13.00 น.  นำท่านสัมผัสน้ำตกคอนพะเพ็ง  หรือไนแองการ่าแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่
                ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่างท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของกระแสน้ำที่
                กระทบแก่งหินน้อย  ใหญ่จนเกิดละอองไอน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณ  ในช่วงฤดูแล้ง
               จะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดในการไปชมน้ำตกแห่งนี้   
16.00 น.   นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก
18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ภัตตาคาร 

วันที่ 3    ตลาดเช้าดาวเรือง- ตาดฟาน-ตาดเยือง-ตาดผาส้วมอำนาจเจริญ  (B/L/-)             
07.00.  รับประทานอาหารเช้า (7)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.   ชม ตลาดเช้าปากเซ (ตลาดดาวเฮือง) เลือกซื้อของฝาก   สินค้าพื้นเมือง ฯลฯ
09.00 น.   นำทุกท่านเดินทางไปยังเมืองปากช่องเพื่อชม “น้ำตกตาดเยือง และ น้ำตกตาดฟาน” ชมทัศนียภาพ          ยอดเขาที่สลับซับซ้อนของ “อุทยานแห่งซาติ ดงหัวสาว” จากนั้นแวะดื่ม ชา, กาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศไร่ชา, กาแฟ ของเมืองปากช่อง ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นชาคุณภาพดีของดินแดนอุษาคเนย์
11.00 น.  เดินทางต่อเพื่อไปชมอุทยาน “น้ำตกผาส้วม เมืองบาเจียง”  ต้นตำนานวรรณกรรมรักอมตะ                        “นางมะโรง ท้าวบาเจียง” โศกนาฏกรรมรักสามเส้า สาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิง (ชาวข่า) และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของ ภูบาเจียง, หลังจากนั้นก็นำทุกท่านเดิน ชมความงามของธารน้ำ และ ธรรมชาติที่เย็นสบาย บริสุทธิ์  ชม หมู่บ้านชนเผ่า และ วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชนเผ่า
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (8)  ณ ร้านอาหาร
13.00 น.  ออกเดินทางสู่ด่านวังเตา 
15.00 น.  เลือกซื้อของที่ระลึกของฝากนานาชนิด ณ ร้านค้าปลอดภาษี  (Duty Free Shop)  
               ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางสู่ จ.อำนาจเจริญ
17.00 น.  เดินทางถึง จ.อำนาจเจริญ  โดยสวัสดิภาพและประทับใจ 

**รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ                    
โรงแรม 
60-80 ท่าน

ราคา

5,000.-






พิเศษ     30 ท่าน แถม 1 ท่าน

ราคานี้รวม           Ü ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศและค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวลาว
                                 Ü ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง          Ü บริการน้ำดื่ม-ผ้าเย็น
                                Ü ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว                                 Ü ค่าบัตรผ่านแดน
   Ü ค่าอาหาร 8 มื้อตามระบุ                              Ü ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
                                Ü ค่าโรงแรมที่พัก 2ท่าน/1ห้อง                           Ü ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
                                Ü เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ราคานี้ไม่รวม      ý ค่ามินิบาร์                                     ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือรายการ
ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%       ý ค่าทิปไกด์ คนขับรถ  สต๊าฟ (ตามอัธยาศัย)
ýค่าอาหารเพิ่มเติม เครื่องดื่มน้ำอัดลม แอลกอฮอล์
ราคานี้ไม่รวม     

ýý ค่าวีซ่า (หน้าด่าน) สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ   ประมาณท่านละ 1,500.- บาท
                               

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง           หรือบัตรผ่านแดน                    ผู้ใหญ่      Œ สำเนาบัตรประชาชน  = 2 แผ่น
เด็ก         Œ สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน     = 2 แผ่น      
  รูปถ่าย ขนาด 1”                                   = 2 ใบ 

เงื่อนไขการชำระเงิน          ชำระเงินมัดจำ 50% ก่อนการเดินทาง 30 วัน
                                  ชำระเงินส่วนที่เหลือ 50% ก่อนการเดินทาง 15 วัน
เงื่อนไขการเดินทาง
** เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่าย จึงขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินกรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน  หรือมีการยกเลิกไม่เข้าร่วมรายการใด ๆ ก็ตามในโปรแกรม
** ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจาก สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้  ทั้งนี้จะยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของคณะนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ   
** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท

............................................................................................................................................................................................................................
 โปรแกรมที่ 3
สะหวันนะเขต-เว้-ฮอยอัน-ดานัง
3 วัน 2 คืน

วันแรก  ของการเดินทาง มุกดาหาร สะหวันนะเขต - เว้ -ดานัง

04.00 น.  เจ้าหน้าที่สหชัยทัวร์คอยต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ  ณ จุดนัดพบ 
05.00 น.  ออกเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร
07.00 น.  ถึง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของ แขวงสะ
               หวันนะเขต สปป.ลาว แล้ว ออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 9 ไปยังพรมแดนลาว-        เวียดนาม
12.00 น.      ä รับประทานอาหารกลางวัน (1)  ณ ภัตตาคาร   ที่บ้านแดนสะหวัน   สปป.ลาว
14.00 น.  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนาม ด่านลาวบาว แล้วออกเดินทางผ่านเมืองเว้
                ไปเมืองดานัง
19.00 น.       ä รับประทานอาหารเย็น (2)  ณ ภัตตาคาร
20.00 น.  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เพลิดเพลินกับแสงไฟบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำและฟังเพลงพื้น
                บ้านชาวเมืองเว้
21.00 น.     เช็คอินเข้าโรงแรม Duy Tan หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการเดินทาง     เว้ - ฮอยอัน-ดานัง                                  (B/L/D)      
07.00 น.  ä รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารในโรงแรมที่พัก
08.00 น.  ชมเจดีย์ทรง8เหลี่ยม สูง 7 ชั้นที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ,  ระฆังยักษ์โบราณ, 
            รถเก๋งประวัติศาสตร์ที่เจ้าอาวาสวัด
  เทียนมู่ใช้เป็นยานพาหนะเดินทางสู่เมืองไซ่ง่อน เพื่อประท้วงประธานาธิบดีโงห์ดินห์เดียมที่ 
   ไม่ใส่ใจในพระพุทธศาสนา     วัดเทียนมู่
09.00 น.  ชม พระราชวังหลวงของจักรพรรดิราชวงศ์เหงียน  สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2348 ในสมัย
                พระเจ้ายาลอง
10.30 น.  ชมความยิ่งใหญ่ของสุสานจักรพรรดิไคดิงห์  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก
                ผสมกับแบบตะวันออก
12.00 น.  ä รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตาคาร
13.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองฮอยอัน  ใช้เส้นทางผ่านภูเขาไฮวัน ซึ่งแปลว่า ช่องเขาแห่งเมฆหมอก 
16.00 น.  นำท่านชมย่านเมืองเก่าฮอยอัน   มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นทางประวัติศาสตร์ อาทิ
           ศาลเจ้าจั่วฟุกเกี๋ยน  ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พ.. 2435 สำหรับนัดพบปะของชุมชน
           ชาวจีนจากฟุกเกี๋ยน    ชมสะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ
   เมืองฮอยอันที่ได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว จากนั้น
   ชม บ้านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky ที่สร้างขึ้นเมื่อ75  ปีที่แล้ว
    และอยู่กันมา 5  ชั่วอายุคน ชมสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ ตลอดสองฟากถนน
19.30 น.  ä รับประทานอาหารเย็น  (5) ณ ภัตตาคาร
20.30 น.  เช็คอินเข้าโรงแรม ในเมืองดานัง

วันที่ 3 ของการเดินทาง     ดานัง- สะหวันนะเขต - มุกดาหาร     (B/L/-)                                 
05.00 น.       ä รับประทานอาหารเช้า  (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
06.00 น.   ออกเดินทางสู่ด่านลาวบาว  ชายแดนประเทศเวียดนามและลาว
12.00 น.      ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านลาวบาว ชายแดนเวียดนาม-ลาว
13.00 น.      ä รับประทานอาหารกลางวัน (7)  ณ ภัตตาคาร
14.00 น.  ออกเดินทางต่อ
19.00 น.      ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของสปป.ลาว แล้ว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย - ลาว 2
                กลับสู่ จ.มุกดาหาร
20.00 น.    เดินทางสู่ จ.อำนาจเจริญ
21.00 น.  ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและประทับใจ



     B = อาหารเช้า            L =  อาหารกลางวัน        D = อาหารเย็น
  **** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า               
อัตราค่าบริการ     
จำนวน (ท่าน)
         40
โรงแรม 3 ดาว
        5,500.-

พิเศษ      30 ท่าน แถม 1 ท่าน

ราคานี้รวม        Ü ค่ารถโค้ชปรับอากาศ      Ü ค่าล่องเรือ      
             Üค่าไกด์ท้องถิ่นพูดไทย      Üค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ                                     
Ü ค่าอาหาร7 มื้อ ตามรายการ                  Ü ค่าโรงแรมที่พัก                         
Ü ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศและค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวลาว-เวียดนาม

ราคานี้ไม่รวม    ý ค่ามินิบาร์ อาหาร+เครื่องดื่มนอกรายการ         ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%   ý  ค่าทิปไกด์ คนขับรถ สต๊าฟ
ý ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างประเทศบางประเทศ   


เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  v หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
การชำระเงิน           จ่ายเงินมัดจำ  50% ของราคาชุดทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
                         ที่เหลือจ่ายก่อนวันเดินทาง 15  วัน
สกุลเงินที่ใช้           เวียดนาม :   ใช้เงินด่อง / เงินบาท / เงินยูเอสดอลล่าร์    100 บาท 
                          =  60,000   ด่อง (โดยประมาณ)
สิ่งที่ควรเตรียมไป   รองเท้าสวมสบาย  ยาประจำตัว  แว่นกันแดด  กล้องถ่ายรูป ร่ม

เงื่อนไขการเดินทาง
** เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่าย จึงขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากมีบางท่านไม่เข้าร่วมรายการใด ๆ ก็ตามในโปรแกรม
** ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจาก สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้  ทั้งนี้จะยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของคณะนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ   
**  กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นการเหมาจ่าย
** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุม

ปล. ขอขอบคุณพี่วีรยา     หากสงสัยติดต่อประสานพี่วีรยานะครับ